Cele

  1. Działalność w zakresie edukacji o odnawialnych źródłach energii elektrycznej, ze szczególną koncentracją na technologiach energetyki słonecznej, w tym działalność polegająca m. in. na: a. prowadzeniu seminariów, szkoleń, warsztatów; udzielanie pomocy organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej w zakresie fotowoltaiki
  2. Prognozowanie kierunków rozwoju energetyki OZE, w szczególności fotowoltaiki oraz wielkości produkcji energii z tych źródeł, zwłaszcza pod kątem realizacji polityki ekologicznej i energetycznej państwa oraz występowanie do organów administracji publicznej z wnioskami w tym zakresie
  3. Wyrażanie opinii o rozwoju energetyki w Polsce, o projektach aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania energetyki ze źródeł odnawialnych, występowanie z inicjatywą takich aktów i rozwiązań oraz uczestniczenie w ich przygotowywaniu, ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki
  4. Promowanie i wspieranie rozwoju produkcji energii ze słońca w Polsce, oraz informowanie społeczeństwa, iż wzrost wykorzystania tych źródeł energii pozwala na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie degradacji wywołanej masowym pozyskiwaniem paliw kopalnych
  5. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawnych oraz prezentowanie opinii na temat przepisów prawnych i polityki gospodarczej dotyczącej energii OZE
  6. Działalność w zakresie ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw
  7. Współpraca z organami administracji publicznej, organami władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz organizacjami gospodarczymi, społeczno-zawodowymi oraz placówkami naukowymi w kreowaniu i wdrażaniu systemu wspierania wykorzystania energetyki słonecznej, w tym w szczególności fotowoltaiki
  8. Promowanie osiągnięć Członków Stowarzyszenia w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Ludzie

Tomasz Sęk - Prezes Zarządu
Przemysław Pięta - Wiceprezes Zarządu
Paweł Czaus – Wiceprezes Zarządu
Anna Biniszewska - Członek Zarządu
Klaudiusz Kalisz - Członek Zarządu
Paweł Konieczny - Członek Zarządu

Mapa dojazdu